Animalia > Arthropoda > Malacostraca > Decapoda > Potamidae

Potamidae

Synonyms: Potamonidae; Sinopotamidae

Wikipedia Abstract

Potamidae is a family of freshwater crabs. Its more than 650 species and nearly 100 genera are divided into two subfamilies — Potaminae around the Mediterranean Sea, on Socotra and eastwards to Northern India, and Potamiscinae in East Asia.
View Wikipedia Record: Potamidae

Genus

Abormon (2)
Acanthopotamon (4)
Acartiapotamon (1)
Aiyunamon (4)
Alcomon (2)
Allopotamon (1)
Alontecarcinus (1)
Amamiku (2)
Aparapotamon (15)
Apotamonautes (1)
Arquatopotamon (1)
Artopotamon (2)
Aspermon (1)
Baccazia (1)
Badistemon (4)
Balssipotamon (2)
Barbamon (1)
Beccumon (4)
Binhthuanomon (1)
Bottapotamon (8)
Calcipotamon (1)
Candidiopotamon (5)
Cantopotamon (4)
Carpomon (1)
Cerberusa (2)
Chinapotamon (11)
Cryptopotamon (1)
Daipotamon (1)
Dalatomon (2)
Demanietta (13)
Diyutamon (1)
Doimon (3)   (2)
Donopotamon (1)
Dromothelphusa (1)
Eosamon (10)
Erebusa (1)
Esanpotamon (1)
Eurusamon (1)
Flabellamon (2)
Gempala (1)
Geothelphusa (61)   (4)
Gurumon (1)
Hainanpotamon (7)   (1)
Heterochelamon (7)
Himalayapotamon (14)
Huananpotamon (19)
Ibanum (3)   (1)
Indawmon (1)
Indochinamon (41)   (2)
Inlethelphusa (1)
Insulamon (5)
Iomon (2)   (1)
Isolapotamon (20)
Jianghuaimon (1)
Johora (18)   (2)
Kanpotamon (2)
Krishnamon (1)
Kukrimon (2)
Lacunipotamon (3)
Laevimon (2)
Larnaudia (3)
Latopotamon (3)
Lobothelphusa (7)
Longpotamon (70)
Lophopotamon (1)
Luteomon (1)
Malayopotamon (13)
Mediapotamon (3)
Megacephalomon (1)
Megapleonum (2)
Mindoron (2)
Minpotamon (3)
Minutomon (1)
Nakhonsimon (1)
Nanhaipotamon (23)
Neilupotamon (5)
Nemoron (1)
Neolarnaudia (3)
Neotiwaripotamon (2)
Ovitamon (7)
Parapotamon (4)
Parapotamonoides (1)
Pararanguna (2)
Paratelphusula (4)
Parvuspotamon (2)
Phaibulamon (1)
Phasmon (1)
Pilosamon (3)
Planumon (1)
Potamiscus (25)
Potamon (35)
Pudaengon (8)
Pupamon (7)
Qiangpotamon (1)
Qianguimon (5)
Qianpotamon (1)
Quadramon (3)
Rathbunamon (2)
Ruiyupotamon (4)
Ryukyum (1)
Semicirculara (1)
Setosamon (2)
Shanphusa (3)
Sinolapotamon (3)
Sinopotamon (25)
Socotra (1)
Socotrapotamon (4)
Stelomon (5)
Stoliczia (17)   (1)
Takpotamon (2)
Tenuilapotamon (3)
Tenuipotamon (7)
Teoswamon (1)
Teretamon (6)
Terrapotamon (5)
Thaiphusa (3)
Thaipotamon (7)
Thampramon (1)
Tiwaripotamon (11)
Tomaculamon (2)
Tortomon (2)
Trichopotamon (3)
Vadosapotamon (1)
Vietopotamon (2)
Vietorientalia (2)
Villopotamon (4)
Xestomon (1)
Yarepotamon (4)
Yuebeipotamon (1)

(...) = Species count
(...) = Endangered count
(...) = Invasive count

External References

Species taxanomy provided by GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2023-06-13; License: CC BY 4.0