Animalia > Chordata > Mammalia > Rodentia > Sciuridae > Tamias

Tamias (chipmunks)

Synonyms: Neotamias; Tamia; Tamius

Species

Eutamias ateles
Tamias alpinus (alpine chipmunk) (Attributes)
Tamias amoenus (yellow-pine chipmunk) (Attributes)
Tamias aristus
Tamias bulleri (Buller's chipmunk) (Vulnerable) (Attributes)
Tamias canipes (gray-footed chipmunk) (Attributes)
Tamias cinereicollis (gray-collared chipmunk) (Attributes)
Tamias dorsalis (cliff chipmunk) (Attributes)
Tamias durangae (Durango chipmunk) (Attributes)
Tamias eviensis
Tamias merriami (Merriam's chipmunk) (Attributes)
Tamias minimus (least chipmunk) (Attributes)
Tamias obscurus (California chipmunk) (Attributes)
Tamias ochrogenys (yellow-cheeked chipmunk) (Attributes)
Tamias palmeri (Palmer's chipmunk) (Attributes)
Tamias panamintinus (panamint chipmunk) (Attributes)
Tamias quadrimaculatus (long-eared chipmunk) (Attributes)
Tamias quadrivittatus (Colorado chipmunk) (Attributes)
Tamias ruficaudus (red-tailed chipmunk) (Attributes)
Tamias rufus (Hopi chipmunk) (Attributes)
Tamias senex (Allen's chipmunk) (Attributes)
Tamias sibiricus (Siberian chipmunk) (Attributes)
Tamias siskiyou (Siskiyou chipmunk) (Attributes)
Tamias sonomae (Sonoma chipmunk) (Attributes)
Tamias speciosus (lodgepole chipmunk) (Attributes)
Tamias striatus (eastern chipmunk) (Attributes)
Tamias townsendii (Townsend's chipmunk) (Attributes)
Tamias umbrinus (Uinta chipmunk) (Attributes)

External References

Species taxanomy provided by GBIF Secretariat (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2020-03-21; License: CC BY 4.0